Грим

Учебен план грим

КУРС ПРОФЕСИОНАЛЕН ГРИМ

ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ: 70 часа 
БРОЙ ЧАСОВЕ ПО ТЕОРИЯ: 20 часа 
БРОЙ ЧАСОВЕ ПО ПРАКТИКА: 50 часа 
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО КВАЛИФИКАЦИОННО РАВНИЩЕ: 
Завършено основно образование 
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: дневна, вечерна, дистанционна. 
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА: КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
НАСОЧЕНОСТ: Курсът е предназначен за обучение на професионални гримьори. Той може да бъде индивидуален или в група от курсисти.  В учебната програма са включени теория и практика. Работи се с материали консумативи, осигурени от учебния център.  

Учебна програма за курс „Професионален грим”
 
 Въведение:

  • Оборудване и осветление. 
  •  История на грима. 

 Материали за изпълнение на работата:

  • Козметични продукти за грим на лицето. 
  • Други козметики и пособия за еднократна употреба; 

 Санитарни и хигиенни правила:

  • Изисквания към външния вид на специалисти, работното облекло и личната хигиена. 
  • Санитарни изисквания към работното място, стерилизация и дезинфекциране на инструментите. 

 Правила и техника за изпълнение на работния процес:

  •  Теория на цветовете /цветоанализа/ 
  • Последователност на изпълнение на работата. 

 Нанасяне на професионален грим:

  • Анализиране на чертите и формата на лицето. 

 Изработване на професионален грим:

Завършването на модул „професионален грим” и след успешно положен държавен изпът се удостоверява, съгласно чл. 76 от Наредба № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета, с  
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИ

Абонамент за съобщения